Termeni şi condiţii

– Protectia Datelor Personale –

Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principalele preocupări ale Premium Chauffeur Drive SRL, cu sediul în Targoviste, str. Mihai Eminescu, nr. 5, jud. Dambovita, Romania, în calitate de operator de date. Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al web-site-ului si efectuati o solicitare de oferta, Premium Chauffeur Drive va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal: nume/prenume, telefon, adresa de e-mail, precum si date referitoare la modul în care utilizați web-site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele dumneavoastră sau alte informatii pe care le furnizați în mod direct, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul web-site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea web-site-ului.
Dacă pentru a plasa o comanda sau cerere de oferta introduceti datele personale (nume, telefon/e-mail) si nu finalizați comanda, datele furnizate nu vor fi stocate de Premium Chauffeur Drive.


Scopul și temeiul prelucrării
Dacă sunteți vizitator al web-site-ului, Premium Chauffeur Drive prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
    a) pentru desfășurarea relației contractuale dintre Premium Chuffeur Drive şi dumneavoastră, pentru preluarea comenzilor, validarea acestor şi facturarea serviciilor prestate, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea deplasarii etc.
Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Premium Chauffeur Drive sau comanda ferma transmisa prin intermediul formularului dedicat. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, respectiv pentru facturare. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării relatiei comerciale  dintre dumneavoastră și Premium Chauffeur Drive.
    b) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Premium Chauffeur Drive în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor fiscal si de arhivare.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor în acest scop este necesară, iar refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Premium Chauffeur Drive de a respecta obligațiile legale care îi revin, deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile comandate prin intermediul web-site-ului.
    c) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Premium Chauffeur Drive.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Pentru refuzul primirii unor astfel de comunicări comerciale puteți utiliza opţiunea de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară, iar refuzul furnizării consimțământului nu va avea urmări negative.
    d) în scopul efectuării de analize, raportări privind modul de funcționare a web-site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe web-site.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul Premium Chauffeur Drive de a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor pe web-site. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară, iar refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative.

Durata pentru care vă prelucrăm datele
Premium Chauffeur Drive va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin Premium Chauffeur Drive.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Premium Chauffeur Drive va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Premium Chauffeur Drive pe baza consimțământului, înainte de retragere.

Utilizarea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Premium Chauffeur Drive poate transmite datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Premium Chauffeur Drive în desfășurarea activității prin intermediul web-site-ului (de exemplu prestatori de servicii, colaboratori sau subcontractori), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
    • pentru administrarea web-site-ului;
    • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea web-site-ului și a serviciilor;
    • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
    • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
    • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Premium Chauffeur Drive pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:
    • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Premium Chauffeur Drive, conform celor descrise în prezentul document;
    • dreptul de acces la date – respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Premium Chauffeur Drive cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
    • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Premium Chauffeur Drive a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
    • dreptul la ștergerea datelor fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
    • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    • este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
    • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
    • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
    • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
    • persoana contestă exactitatea datelor;
    • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
    • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
    • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
    • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Premium Chauffeur Drive către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
    • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
    • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Premium Chauffeur Drive sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Premium Chauffeur Drive poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
    • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
    • dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
    • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal contactandu-i prin web-site-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp@dataprotection.ro sau telefon: +40 318 059 211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 60, în măsura în care considerați necesar.